Handgemaakte interieur- en lifestyleartikelen

Gratis verzending BE & NL vanaf € 200

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pagina's
Specials

Farfar biedt een unieke collectie handgemaakte interieur- en lifestyleartikelen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene voorwaarden

De elektronische webshop www.farfar.shop/www.farfar.be (kortweg Farfar) is eigendom van Lamia El Bouazzaoui, met maatschappelijke zetel te Fonteineplein 32, 9000 Gent (België), ondernemingsnummer 0807 316 053.

Farfar biedt haar klanten de mogelijkheid om lifestyle en interieur accessoires en andere artikelen online te kopen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Farfar. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden de enige van toepassing zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden, zelfs als deze bepalen dat zij de enige zijn die van toepassing zijn. Elke gebruiker die een aankoop wil doen, bevestigt een natuurlijke persoon en/of handelaar te zijn en bevoegd te zijn om op te treden. Elke persoon die onbekwaam is verklaard op grond van het bepaalde in artikel 1123 en het Burgerlijk Wetboek mag in geen geval aankopen doen op de website. Raadpleging van de website en de daar aangeboden diensten vallen onder het gezag van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger moet aan deze voorwaarden voldoen.

Artikel 2: Prijs en betalingen

BTW en andere belastingen die door de klant worden geëist, zijn inbegrepen in de vermelde prijzen. Als transport-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld. De prijsaanduiding heeft alleen betrekking op de artikelen zoals beschreven. De bijbehorende foto is decoratief en kan elementen of items bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen. De facturen moeten op de vervaldag aan Farfar worden betaald, zonder korting tenzij anders vermeld. Bankkosten zijn voor rekening van de koper. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden meegedeeld. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de consument wettelijk en zonder kennisgeving een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, beginnend op de factuurdatum. Bij niet-betaling en als een herinnering binnen de 14 dagen geen antwoord per gewone post heeft ontvangen, is de consument verplicht een vaste vergoeding van 10% van de uitstaande bedragen te betalen. Wij behouden ons het recht voor om, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere schending van de verplichtingen van de koper onder deze overeenkomst, onmiddellijk de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper op te schorten of te beëindigen zonder kennisgeving of een juridische interventie. Daarnaast behouden wij ons het wettelijke recht voor om alle andere facturen te vorderen of de goederen gedeeltelijk te leveren voor contante betaling, niettegenstaande eerdere overeenkomsten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand door ons om achteraf op deze tekortkoming te vertrouwen. Indien de koper kan bewijzen dat hij schade heeft geleden als gevolg van een contractuele fout gemaakt door de verkoper, kan hij aanspraak maken op schadevergoeding, die zal worden beperkt tot 10% van het totale bedrag (exclusief BTW), op voorwaarde dat de koper schade kan bewijzen. De verkoper kan nooit worden verplicht om gevolgschade of indirecte schade te vergoeden.

Artikel 3: Aanbieding

Elk aanbod staat alleen open voor klanten die in de Europese Unie wonen. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Als u specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of bezorgmethode, neem dan vooraf contact op met onze winkel. Farfar is alleen gehouden aan een middelenverbintenis voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. Farfar is op geen enkele manier aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod is altijd van toepassing zolang de voorraad strekt en is afhankelijk van de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid van levering, ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn bestelling in het geval de betreffende artikelen nog in voorraad zijn. Farfar heeft het recht - zonder opgave van redenen - om bestellingen te weigeren, levertijden aan te passen, leveringen te splitsen of andere voorwaarden aan levering te verbinden. Online bestellingen kunnen worden geweigerd als het product al in de winkel is verkocht voor de online betaling. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen online uit het assortiment te kopen. De aankoop gebeurt op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de bestelknop te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Farfar voor zover de bestelling kan worden geaccepteerd (zie artikel 3). De artikelen worden bij de klant thuis afgeleverd of op de afleverlocatie die wordt vermeld in de bevestigingsmail. De bestelprocedure verloopt als volgt:

Stap 1: De klant voegt de gewenste producten toe aan het winkelwagentje.

Stap 2: In het winkelwagentje vindt de klant een overzicht van zijn gewenste producten terug. Hier kan hij eventueel nog de hoeveelheden wijzigen. Vervolgens klikt hij op ‘volgende’.

Stap 3: De klant wordt doorverwezen naar een pagina waar hij zijn persoonlijke gegevens of facturatiegegevens dient in te geven. Hier kan hij eventueel het vakje ‘gebruik dit adres als bezorgadres’ afvinken waardoor hij aangeeft dat het leveringsadres verschillend is aan het facturatieadres. Vervolgens klikt hij op ‘volgende’.

Stap 3’: Indien het leveringsadres niet gelijk is aan het facturatie adres, dient de klant hier het leveringsadres in te geven. Vervolgens klikt hij op ‘volgende’.

Stap 4: Op deze pagina dient de klant een keuze te maken van de wijze van levering en bijhorende kostprijs. Hij heeft de keuze tussen aan huis levering of levering via een afhaalpunt. Vervolgens klikt hij op ‘volgende’.

Stap 5: Vervolgens kan de klant zijn betalingsmethode ingeven. Hij heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart of via bankkaart.

Stap 6: Bij deze laatste stap ‘bevestig bestelling’, krijgt de klant een overzicht van al hetgeen hij ingevuld heeft in bovenstaande stappen. Hij krijgt de totale som van het product dat hij wenst te kopen en de leveringskost. De koop wordt afgerond als de klant op ‘plaats bestelling’ klikt. De klant krijgt vervolgens, via mail, een bevestiging van zijn aankoop.
 Farfar is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Europese Unie.

De leveringsprocedure gebeurt via een koeriersbedrijf, aan huis of via een afhaalpunt. De leveringskost wordt vermeld in de bestelprocedure (zie art. 4). De leveringstermijn wordt bepaald door het postorderbedrijf. De klant wordt hiervan op de hoogte gehouden door middel van een digitale tracking.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. [leveringsmodaliteiten: zie website van het koeriersbedrijf]

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Farfar.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Farfar was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Farfar. Het risico van verlies of schade gaat echter over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe om, indien nodig, derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Farfar.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Farfar.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Farfar via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Farfar heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lamia El Bouazzaoui, Fonteineplein 32 te 9000 Gent (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Farfar zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Producten die specifiek zijn ontworpen of gelabeld voor de koper of producten met beperkte versheid kunnen niet worden geretourneerd, in welk geval de koper zich niet op zijn herroepingsrecht kan beroepen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lamia El Bouazzaoui alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lamia El Bouazzaoui op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lamia El Bouazzaoui wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lamia El Bouazzaoui geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lamia El Bouazzaoui betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Farfar-klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Farfar.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Farfar zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De gebruiker moet op een duidelijk zichtbare manier aangeven waar het artikel een gebrek vertoont. De garantieservice van de verkoper zal dan contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing zal nemen of een defect in de producten onder de garantie vallen. Als dit niet het geval is, worden de producten niet gerepareerd naar de gebruiker teruggestuurd.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Farfar is bereikbaar op het telefoonnummer +32 484 69 18 78, via e-mail op info@farfar.shop of per post op het volgende adres: Farfar, Fonteineplein 32, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Farfar beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Farfar zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lamia El Bouazzaoui, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lamia El Bouazzaoui (adres: Fonteineplein 32, 9000 Gent – België of email: info@farfar.shop), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lamia El Bouazzaoui (adres: Fonteineplein 32, 9000 Gent – België of email: info@farfar.shop).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 Het nalaten op gelijk welk moment door Farfar om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Farfar. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Farfar kan deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging impliceert een aanvaarding door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van Gent zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16: Overmacht

Farfar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de nakoming of niet-nakoming van bepaalde verplichtingen als gevolg van overmacht (onvoorziene en onafhankelijke omstandigheden). Onder overmacht vallen onder meer stakingen, overheidsmaatregelen, transportproblemen, brand, import / exportobstakels, leveranciersproblemen, productieonderbrekingen, stormschade en natuurrampen. De gebruiker is zich bewust van de transportrisico's en moet in dat verband vragen aan de koerier richten.

Farfar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade veroorzaakt door het gebruik van internet, in het bijzonder door een uitsplitsing van het systeem, het binnendringen van buitenstaanders of van een virus, noch voor enige informatie die is geplaatst of verwerkt door derden of door enige betekent dat het door de rechter als overmacht wordt beschouwd. Farfar is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Alle delen van de site van Farfar, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, worden beschermd door auteursrechten, merken of licenties of meer in het algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Ze zijn het exclusieve eigendom van Farfar. Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende auteursrecht en naburige rechten, zijn reproductie, distributie, verkoop, distributie, publicatie, aanpassingen, vertalingen, aanpassingen en gebruik voor commerciële doeleinden van deze website geheel of gedeeltelijk verboden, behalve met voorafgaande en geschreven toestemming van Farfar.